ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, η εγγραφή στη λίστα για την λήψη του δελτίου Νέων (newsletter) που αποστέλλεται από την Εταιρεία μας, οι οποιεσδήποτε πληροφορίες, το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο ή άλλης μορφής ενημέρωση) παρέχεται από την Ιστοσελίδα, η αναζήτηση του πλησιέστερου καταστήματος για την προμήθεια προϊόντων καθώς και η επικοινωνία με την Εταιρεία και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, απευθύνονται σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • i) είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με αυτή),
 • ii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • iii) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «Χρήστες»).

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

H Εταιρεία καλεί τους Χρήστες να διαβάσουν με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας.

Η είσοδος προς πλοήγηση στην Ιστοσελίδα καθώς και η δημιουργία λογαριασμού του Χρήστη πραγματοποιείται με την ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους του Χρήστη.

Η συγκατάθεση του Χρήστη δίδεται με γραπτή δήλωση ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα ήτοι με τη συμπλήρωση τετραγωνιδίου το οποίο εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα κατά την είσοδο του Χρήστη σε αυτήν.

Ο Χρήστης οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτηση τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Εταιρείας ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή του Χρήστη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή και να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία στο e- mail  [email protected]  , άλλως η από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης είναι ανεπιφύλακτη. 

Επικοινωνία με την Εταιρεία

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο Χρήστη ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. Η επικοινωνία της Εταιρείας με το Χρήστη, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που τηρείται σε αυτόν και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ιστοσελίδα, λαμβάνει χώρα έπειτα από πρωτοβουλία και αίτημα του ίδιου του Χρήστη ο οποίος συναινεί σε αυτήν και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται με πρωτοβουλία της Εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που η ίδια Εταιρεία καλεί τον Χρήστη στα υποδειχθέντα από αυτόν στοιχεία επικοινωνίας καθώς και στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία προβαίνει σε επικοινωνία μαζί του μόνο έπειτα από προηγούμενο αίτημά του και υπό τους όρους της Πολιτικής Προστασίας του Απορρήτου που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση της εφαρμογής newsletter, υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (στο εξής Γνωστοποίηση), η οποία αποτελεί μέρος των παρόντων όρων χρήσης.

Η Εταιρεία σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της εφαρμογής. Η «Γνωστοποίηση» αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της εφαρμογής πρέπει να προβεί, αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, κατά την επίσκεψή του στην εφαρμογή.

Οι παρόντες «Όροι Χρήσης» και η «Γνωστοποίηση» ενδέχεται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τους εν λόγω όρους για πιθανές αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα συλλεγόμενα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα αποθηκεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οικονομική Ζώνη. Τυχόν μεταφορά τους εκτός Ζώνης θα γίνεται σε συνάρτηση με την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας και εφόσον αυτή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα τα δεδομένα που είναι υποχρεωτικά είναι τα ακόλουθα (κατά σειρά εμφάνισής τους στα πεδία εγγραφής):

 • e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • κωδικός χρήστη
 • γλώσσα
 • τίτλος
 • όνομα
 • επίθετο
 • φύλο
 • τηλέφωνο
 • ημερομηνία γέννησης
 • περιοχή/νόμος
 • πόλη
 • ταχυδρομικός κώδικας

Τα δεδομένα που είναι προαιρετικά είναι τα ακόλουθα:

 • τρόπος ενημέρωσης για προϊόντα
 • είδος εγγράφου ταυτοποίησης
 • αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης
 • οδός
 • αριθμός

Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Kατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το site μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Σκοπός επεξεργασίας

α) Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα προκειμένου η Εταιρεία να λάβει κάθε εύλογο πρόσθετο μέτρο προστασίας και κατά το δυνατόν εξασφάλισης ότι δεν θα προχωρήσουν στην πλοήγηση στο σύνολο του περιεχομένου τυχόν ανήλικοι και για σκοπούς ταυτοποίησης του Χρήστη από την Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, η συλλογή των υποχρεωτικών δεδομένων του Χρήστη μέσω δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη και η επεξεργασία αυτών από την Εταιρεία είναι απαραίτητη για την δυνατότητα πλοήγησης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα και την περαιτέρω θέαση περιεχομένου με σκοπό την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Εταιρείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση πώλησης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων σε ανηλίκους. Τέλος, τα ανωτέρω υποχρεωτικά δεδομένα του Χρήστη είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μέσω e-shop και την αποστολή αυτής.

β) Τα προαιρετικά δεδομένα συλλέγονται μόνον εφόσον ο ίδιος ο Χρήστης το επιθυμεί και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία για την εξαγωγή στατιστικής φύσεως συμπερασμάτων σε σχέση με τα προϊόντα της.

Επίσης τα προαιρετικά δεδομένα δύνανται να συμπληρωθούν και στην περίπτωση που ο χρήστης δώσει την συγκατάθεσή του για την αποδοχή λήψης απευθείας εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία.

Αποδοχή της λήψης απευθείας εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία:

 

Ο Χρήστης δύναται κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού του, εφόσον το επιθυμεί, να δώσει την γενική συγκατάθεσή του και για την λήψη απευθείας εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία.

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Χρήστης προς ενημέρωση του (τηλεφωνικά, με sms, με email ή μέσω ταχυδρομείου) εν γένει για τα προϊόντα της ,για προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις, καθώς και για μελλοντική επικοινωνία με την αποστολή δελτίου νέων (newsletter) μέσω email σε σχέση με προϊόντα που πωλεί γενικά η Εταιρεία. Εξάλλου, για λόγους ασφάλειας και τήρησης των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας καθώς και όλων των κανόνων δεοντολογίας, η συμμετοχή στην Λίστα επικοινωνίας θα ενεργοποιείται μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η συμμετοχή του στην Λίστα αυτή θα παραμένει ανενεργή μέχρι η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να προβεί σε ταυτοποίηση του Χρήστη και επιβεβαίωση της ηλικίας του, τα οποία λαμβάνουν χώρα εφόσον ο Χρήστης προβεί στην εγγραφή του στη Λίστα επικοινωνίας είτε προσωπικά ο ίδιος μέσω της Ιστοσελίδας είτε δια μέσου του τηλεφωνικού κέντρου.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η ως άνω ταυτοποίησή του τότε θα ενεργοποιείται η συμμετοχή του στην Λίστα και ο Χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει.

Η ανωτέρω επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ηλικίας του Χρήστη είναι απολύτως απαραίτητη για την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, αλλά και για την εξασφάλιση του ίδιου του Χρήστη, ο δε Χρήστης, παρέχει την ως άνω συγκατάθεσή του για την απευθείας εμπορική επικοινωνία εν πλήρη επίγνωση των ως άνω ειδικότερων προϋποθέσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ανωτέρω Λίστα με τα αποθηκευμένα σε αυτήν προσωπικά δεδομένα κάθε Χρήστη μετά την ενεργοποίησή της κατά τα ανωτέρω νόμιμα εκτεθέντα θα διατηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας για διάστημα δύο ετών. Με την πάροδο του χρόνου αυτού , τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγράφονται από τη Λίστα ή θα αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Χρήστη για τυχόν εκ νέου επεξεργασία αυτών και συνέχιση της αποθήκευσής τους.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΧΡΗΣΗ

Τα καταχωρηθέντα προσωπικά στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από την Εταιρεία και για τους εμπορικούς σκοπούς αυτής όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιδρυτικό καταστατικό της χωρίς αυτά να μεταφέρονται, πωλούνται για επιχειρησιακούς σκοπούς σε τρίτα μέρη πέραν της Εταιρείας.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως όταν επισκέπτεσθε τo site μας, κατά την εγγραφή σας, κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη, ή όταν παραγγέλνετε προϊόντα. Οι ως άνω ενέργειες εκτελούνται αυστηρά μόνο για την παροχή των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και πάντα κατόπιν της δικής σας ρητής συναίνεσης η οποία δίνεται άπαξ κατά εγγραφή σας στον ιστότοπο.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ειδικότερη επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς ενημερώνεστε για το εάν η προστασία τους είναι ήδη θεσπισμένη ή για το εάν απαιτείται η πρόσθετη συγκατάθεσή σας  και εάν έχετε την υποχρέωση να παράσχετε τα δεδομένα και για τις συνέπειες σε περίπτωση αρνήσεως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΤΗ

 • 1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δοθέντα προσωπικά δεδομένα

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ανά πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του ιδίου τα οποία τηρεί η Εταιρεία. Δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία η οποία θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το αίτημα του Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • 2. Δικαίωμα Φορητότητας

Οποτεδήποτε αφού η Εταιρεία επεξεργάζεται τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα , ο Χρήστης έχει το δικαίωμα λήψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει παράσχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας «σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο»  καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 29 Κανονισμού) για δικούς τους σκοπούς.

Ο χρήστης δύναται να ασκεί το ως άνω δικαίωμα για όσο διάστημα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συνεχίζει να επεξεργάζεται τα δεδομένα.

 • 3. Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσης

Ο Χρήστης δύναται να αναιρέσει την ήδη δοθείσα συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ειδικότερα  ο Χρήστης δύναται να άρει την συγκατάθεσή του αυτή, είτε με σχετική ενημέρωση στο [email protected] ή στις τηλεφωνικές γραμμές 2106770100 , είτε με συγκεκριμένο τρόπο που θα του υποδεικνύεται στην εμπορική επικοινωνία που θα λαμβάνει, οποτεδήποτε τόσο κατά τη διάρκεια που η συμμετοχή του στη Λίστα είναι ανενεργή όσο και μετά την ενεργοποίηση της συμμετοχής του στη Λίστα .

Για κάθε άλλη χρήση των δεδομένων ο Χρήστης ενημερώνεται από την Εταιρεία και να δίνει τη συγκατάθεσή του εκ νέου.

 • 4. Δικαίωμα στη Λήθη

Ο χρήστης δύναται να υποβάλει αίτημα για πλήρη διαγραφή των δεδομένων του και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να το εκτελέσει εφόσον μεταξύ άλλων 1. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, 2. Έχει ανακληθεί η συγκατάθεση από τον Χρήστη.

 • 5. Δικαίωμα περιορισμού

Ο χρήστης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας εφόσον 1. αμφισβητείται η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων, 2.ο χρήστης δεν επιθυμεί να διαγραφούν τα δεδομένα , 3. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν ακόμα εξαιτίας νομικών λόγων και 4. Ο χρήστης έχει εναντιωθεί στην επεξεργασία και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.

Ρητή δήλωση

Ο Χρήστης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως και εκτενώς από την Εταιρεία κατά τα ανωτέρω για το σύνολο των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων και ότι γνωρίζει τα ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενα νόμιμα δικαιώματά του τα οποία δύναται να τα ασκήσει οποτεδήποτε στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

ΣΥΛΛΟΓΗ COOKIES

Θεωρούμε σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Xρησιμοποιούμε  cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.